IT produkt roku 2015

Systém HelpDesk studio se úspěšně probojoval do finále soutěže vyhlášené redakcí Computerworldu a v kategorii podnikový software získal prestižní ocenění IT produkt roku 2015.

Webová i mobilní verze

HelpDesk studio

Plně konfigurovatelný systém pro vznik požadavků, správu a dohled nad jejich řešením. Celé řešení vyhovuje požadavkům metodiky ITIL.

Webová i mobilní verze

HelpDesk studio

Aplikace sloužící jako základní kámen helpdeskového nebo servisdeskového pracoviště. Přístup z PC i telefonu.

Konfigurace Helpdesk

Partnerský program

Hledání a podpora nových partnerů.

Partnerský program

XML, HTML

Vysoká škálovatelnost formulářů a workflow na základě HTML a XML.

Škálovatelnost řešení

Nová akce

Upgrade z jiného HD na náš s 50% slevou

Slevová akce

Historie verzí

Finální verze nové generace helpdeskového systému s produktovým názvem HelpDesk studio navazuje na předchozí aplikaci ProblemReport a byla spuštěna 14.1.2014. Od té doby bylo implementováno mnoho nových funkcionalit a rozšíření v následných verzích. V tabulce níže jsou popsány nejvýznamější z nich.

HelpDesk studio 2018

Verze Datum publikace Novinky v dané verzi
6.83 8.2.2018
 • Byl nasazen update mobilních verzí aplikace (iOS, android), který zahrnuje následující úpravy:

  - redesign uživatelského rozhraní vč. ikonografie,

  - přidání nových pohledů,

  - úpravy a rozšíření dialogových hlášek,

  - dílčí opravy a optimalizace.
6.75 4.1.2018
 • Přidání nové akce DLLSearchAction, která nově umožňuje volat jakékoli importované knihovny a využívat tak externích funkcí i mimo funkce definované v rámci systému.
 • Přidání pohledu v zobrazení Ganttova diagramu.
 • Přidání extension pro fixní tabulky, což umožňuje konfigurovat a rozšiřovat strukturu systémových tabulek o další atributy.

HelpDesk studio 2017

Verze Datum publikace Novinky v dané verzi
6.64 15.11.2017
 • Přidání možnosti vytvářet vlastní šablony pro předvyplnění hodnot formulářů.
 • Rozšíření podpory odesílání zpráv přes SMS bránu DirectSMS.
6.56 2.10.2017
 • Přidání kalendářového zobrazení pohledu.
 • Přidání nového nástroje CKFinder pro správu souborů a obrázků.
6.39 13.9.2017
 • Přidání nové funkcionality EventLogu, která nabízí správci systému ucelené informace o událostech vyvolaných během systému (logování chyb, volání, generovaných SQL dotazů do databáze).
  Tento log je užitečnou pomůckou pro následné snazší ladění a úpravy konfigurace systému.
 • Přidání kontextového menu k pohledům, díky kterému lze kopírovat data do clipboardu.
6.20 2.7.2017
 • Systém Helpdesk studio byl globálně rozšířen o mnoho dodatečných funkcí umožňující XML konfiguraci do podoby systému pro správu obsahu (CMS).
 • Přidání nové akce Message, která vyvolá zobrazení dialogu se zprávou.
 • Přidání funkcionality zaslat report na e-mail ve formě PDF.
 • Přidání možnosti editovat a mazat komentáře v diskuzi u záznamů.
 • Rozšíření REST API o nové metody pro načtení seznamu uživatelů.
6.14 3.4.2017
 • Přidání oprávnění viditelnosti pro vkládané přílohy k požadavku.
 • Byly přidány nové formulářové komponenty:

  - ActionButtonControl - tlačítko, pro které lze z Workflow definovat konkrétní akci např. dohledání adresy dle dostupných souřadnic, dohledání záznamu v cizí databázi, apod.

  - MultiAutoCompleteControl - autocomplete komponenta s možností výběru více hodnot zároveň,

  - DynamicPlaceHolderControl - obdoba komponenty DynamicInputControl, která hodnotu vloží do oddílu HTML tagu (div).
6.09 10.2.2017
 • Byla přidána nová oprávnění pro nadřízené uživatelů, kteří mají práva vidět záznamy svých podřízených.
 • Nově je možné pohodlně kopírovat oprávnění u uživatelů i skupin.
 • Přidání možnosti importovat a exportovat překlady.

HelpDesk studio 2016

Verze Datum publikace Novinky v dané verzi
6.02 21.12.2016
 • Přidání vizualizace nakonfigurovaného WorkFlow v diagramovém zobrazení.
 • Přidání možnosti definovat pořadí sekcí na nástěnce.
 • Přidání možnosti nastavit autologin přes Google účet.
6.0 29.11.2016
 • Rozšíření generování reportů do oblíbeného formátu PDF od společnosti Adobe.
 • Vytváření požadavku tzv. GET požadavkem, tj. zavoláním URL adresy v konkrétním formátu.
 • Zpřehlednění vytváření z e-mailů. Pokud je požadavek vytvořen z příchozího e-mailu ze známé domény, která ma vazbu na konkrétní firmu, je této firmě požadavek automaticky přiřazen.
 • Nově je dostupná možnost vytváření, ukončování a komentování požadavků jako anonymní uživatel bez uživatelského přístupu do systému.
 • Barevná indikace posledního řešitele požadavku. Ve výpisu lze nově jednoduše poznat, zda na požadavku pracoval naposledy někdo z vaší firmy či odjinud.
 • Přidána podpora přihlášení přes sociální sítě Google a Facebook.
 • Rozšířena funkcionalita pro vkládání příloh do e-mailů generovaných systémem.
5.102 29.9.2016
 • Rozšíření konfigurace akcí e-mailů o možnosti vkládání adresátů do klasické či skryté kopie.
 • Rozkopírování vložené diskuze v rámci sloučení či rozdělení požadavků, což umožní autorům duplicitních požadavků sledovat celý průběh řešení.
5.92 5.9.2016
 • Přidána funkce avatarů. Uživatelé mohou nově ve svém osobním profilu nahrát fotku nebo obrázek, který se následně zobrazí v diskuzích.
 • Přidání nové funkce oblíbených filtrů, která uživatelům umožňuje přidat často využívané filtry přímo do pohledu pro jejich rychlejší výběr.
 • Nově je možné data formuláře jednorázově nahrát pomocí funkcionality hromadného importu. S tímto rozšířením tak odpadá pracné vkládání požadavků po jednom například při hromadném testování.
5.88 24.6.2016
 • Přidána nová funkce podporující konfiguraci subscription pro nastavení dodatečných oprávnění.
 • Přidány nové elementy:
  - BigDataColumn - tento element dokáže optimálně pracovat s výpisem dlouhých textů,

  - LastActivityCheckColumn - tento element identifikuje a barevně označí záznamy výpisu, které jsou nové od poslední aktivity uživatele,

  - SetValueFromDatabase - element používaný ve worklfow, který slouží pro naplnění hodnoty formuláře hodnotou z databáze,

  - CheckBoxColumn - element využívaný především pro hromadné operace umožňující výběr záznamů pomocí checkboxů.

 • Přidán univerzální membership provider pro přihlašování, který umožňuje kombinaci přihlášení přes klasické účty i účty Active Directory.
5.73 8.4.2016
 • Přidána nová funkce podporující konfiguraci subscription pro nastavení dodatečných oprávnění.
 • Bylo rozšířeno REST API o nové parametry ReadOnly a Visible pro formulářové prvky a podporu komentářů a příloh pro metody GET a POST.
5.65 24.2.2016
 • Vedle dalších vylepšení notifikací mohou nově uživatelé spravovat své notifikace přímo z osobního nastavení.
 • Byly přidány nové formulářové komponenty:

  - TableDropDownListControl - výběrník, který má po rozbalení podobu tabulky,

  - NoteControl - komponenta pro vytváření poznámek s možnosti připnutí a podbarvení přímo v rámci konkrétního formuláře,

  - RadioButtonListControl - položkový seznam s radiobutton přepínači,

  - TagControl - jednoduchý rozbalovací výběrník s dostupností tagů pro štítkování záznamů,

  - GeoLinkControl - komponenta, která zajistí vytvoření hypertextového odkazu přímo do mapy.
 • Byla nasazena nová verze textového editoru pro nenáročnou správu a formátování textů.
5.6 27.1.2016
 • Nová komponenta pro vytváření položkových seznamů ve formuláři.
  Umožňuje libovolně přidávat nové řádky. Tato komponenta podporuje fulltext, kalendář i read only zobrazení.
 • Možnost definovat tiskové sestavy pro jednotlivé záznamy i celé výpisy.
 • Definování zástupných řetězců v textech přes více databázových tabulek.

HelpDesk studio 2015

Verze Datum publikace Novinky v dané verzi
5.5 16.12.2015
 • Kontrola záznamu vůči přepisu jiným uživatelem.
 • Automatické rozpoznání a nastavení jazykové mutace systému.
 • Uživatelské nastavení výchozího pohledu a modulu.
5.4 7.10.2015
 • Úprava struktury XML ve vazbě na oprávnění.
 • Přidání oprávnění - nadřízený autora, nadřízený řešitele.
 • Doplnění nastavení notifikací na uživateli.
5.3 10.9.2015
 • Kategorizace dle klíčových slov e-mailu.
5.24 29.6.2015
 • Spuštění nové mobilní aplikace pro platformu iOS.
5.22 17.6.2015
 • Spuštění nové mobilní aplikace pro platformu Android.
5.2 4.6.2015
 • Vytvoření REST API.
 • Rozšíření SLA o automatické operace.
5.1 25.2.2015
 • Nové zobrazení dat pro reportní sestavy.
 • Dopočet celkové odpracované doby u požadavku.
5.0 30.1.2015
 • Rozšíření o zobrazení dat formou Timeline.
 • Přidání nových reportních sestav.
 • Přidání funkce označit záznam za oblíbený.

HelpDesk studio 2014

Verze Datum publikace Novinky v dané verzi
4.4 11.11.2014
 • Rychlé statistiky nad výpisy.
 • Řešení napojení uživatelů na Active Directory.
4.3 22.9.2014
 • Komentáře na externí autoritu.
 • Odpovědi na komentáře z e-mailu.
 • Přidání kontextové nápovědy systému.
4.25 2.7.2014
 • Vytváření požadavku z e-mailu.
 • Drag-and-Drop vkládání příloh.
 • Logování nových událostí a zobrazení v historii.
4.2 27.5.2014
 • Grafická úprava nástěnky a zobrazených grafů.
 • Přidání modulu úkoly.
 • Přidání skupin uživatelů.
4.14 3.4.2014
 • Přidání funkce slučování požadavků s master požadavkem.
 • Přidání nové funkce „Vytvořit za“.
 • Rozšíření formuláře SLA o nastavení pracovní doby a svátků.
4.1 7.3.2014
 • Přidání nového modulu Download zóna.
 • Exporty do CSV.
 • Oprava fulltextového vyhledávání a indexace.
4.0 14.1.2014 Finální verze nové generace helpdeskového systému s produktovým názvem HelpDesk studio.

HelpDesk v. 1 - 3

Aplikace s produktovým názvem ProblemReport, byla předchůdcem systému HelpDesk studio a byla vyvíjena jako separátní aplikace.